#539/BVTT-TCHC V/v Mời chào giá gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn.