BAN GIÁM ĐỐC

Lãnh đạo đương nhiệm


Giám đốc, Thầy thuốc ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp LÊ MẠNH CƯỜNG Phó giám đốc, tiến sĩ Nguyễn Tiến Chung Phó giám đốc Nguyễn Duy Thức