Khoa Khám bệnh

Lãnh đạo đương nhiệm:


Bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Mạnh


Điều dưỡng trưởng: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Trang