Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lãnh đạo đương nhiệm:

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Trần Thị Thương

Điều dưỡng trưởng: Cử nhân Phan Thị Thu Trang