Khoa Nội tiết

Lãnh đạo đương nhiệm


Trưởng khoa Thạc Sĩ. Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Loan

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hoàn

Phó khoa: Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Thu Vân

Phó khoa: Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thu Hương

Ảnh hoạt động của khoa