Khoa Xét nghiệm

Lãnh đạo đương nhiệm


Trưởng khoa: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hậu


Phó khoa: Thạc sĩ .Nguyễn Thị Giang

Kỹ thuật viên trưởng: Cử nhân Nguyễn Thị Hà